Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Εισαγωγή

Η Μονάδα Ποιότητας Ποτάμιων Συστημάτων αποτελεί μονάδα του εργαστηρίου Ζωολογίας (http://www.bio.auth.gr/content/ergastirio-zoologias) υπό την επιστημονική παρακολούθηση της ομότιμης καθηγήτριας κα. Μαρίας Λαζαρίδου (Ομότιμη καθηγήτρια από το 2016). Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στο επίπεδο της εφαρμογής της παρακολούθησης και διαχείρισης των ποτάμιων συστημάτων υπό το πρίσμα της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (ΟΠΝ) 2000/60/Ε.Κ. Το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου αφορά:

α) στην Τυπολογία-Τυποχαρακτηριστικές συνθήκες (τον ακριβή χαρακτηρισμό των συνθηκών αναφοράς στα ποτάμια συστήματα),

β) στην Ανάλυση Πιέσεων-Επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,

γ) στην Υδρομορφολογία,

δ) στη Φύσικο-χημικές παράμετροι

ε) στη Δειγματοληψίας βενθικών

στ) στην Ανάλυση & Ταυτοποίηση βενθικών μακροασπόνδυλων και

ζ) στην Οικολογική Ποιότητα.

 

EEA (European Environmental Agency) (2003) Europe’s water: an indicator- based assessment, Copenhagen; 99 pp.

Impress (2002), Guidelines for the analysis of pressures and impacts in accordance with the WFD. CIS Working Group 2.1, Office for Official Publications of the E. C.


Οργανόγραμμα
Πίσω