Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Εξοπλισμός

Το εργαστήριο παρέχει έως και 8 ταυτόχρονες θέσεις εργασίας, καθώς και όλες τις προαπαιτούμενες εγκαταστάσεις για την διαλογή και την ταξινόμηση των δειγμάτων (πάγκο εργασίας, εξαερισμός, ψυγείο, χώροι αποθήκευσης των δειγμάτων κ.τ.λ.).

Ο εξοπλισμός εντός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

 • Στερεοσκόπια τύπου NOVEX RZT-SF 65.560 (με zoom 0,65 ~ 4,5x και Zoom ratio 1 : 7),
 • Στερεοσκόπιο μεγάλης ανάλυσης Olympus SZX10 (με zoom 0,63x ~ 6,3x),
 • Κάμερα τύπου GMEX 5000 (5Mpixel CMOS camera) για την φωτογράφιση των πιο άφθονων και σπάνιων ατόμων των βενθικών μακροασπονδύλων,
 • Υπολογιστές και εκτυπωτή,
 • Εργαλεία και αναλώσιμα που απαιτούνται για τις διαδικασίες διαλογής και ταξινόμησης των δειγμάτων (λαβίδες, μεγεθυντικοί φακοί, λεκάνες, μετρητές, κόσκινα, τριβλία κ.τ.λ.).

Παράλληλα, διαθέτει ειδικό εξοπλισμό πεδίου για την παρακολούθηση φύσικο-χημικών στοιχείων, όπως:

 • Καταδυόμενους Φορητούς Αισθητήρες Μέτρησης Φυσικοχημικών Παραμέτρων (AQUAREAD AP- 2000) (Θερμοκρασίας, pH, Οξυγόνου, Αγωγιμότητας, Αλατότητας, Ολικών Διαλυμένων Στερεών TDS, Θολερότητας),
 • Φορητό ΦωτόμετροPHOTOMETER SPECTROQUANT NOVA 60A – MERCK) με δυνατότητα μέτρησης με τη χρήση τυποποιημένων τεχνικών εμπορίου-kit θρεπτικών ιόντων Αζώτου και Φωσφόρου καθώς και πολλών άλλων στοιχείων,
 • Ειδικό εξοπλισμό μέτρησης BOD (γυάλινη φιάλη χωρητικότητας 250 ml) και TSS (mg/l), (APHA, 1985),
 • Φορητά ψυγεία και θαλάμους σταθερής θερμοκρασίας για την μεταφορά δειγμάτων νερού,
 • Ροόμετρο (SWOFFER 2100) για την μέτρηση ταχύτητας ροής,
 • Ειδική απόχη (ISO: 10870) για την λήψη δειγμάτων βενθικών μακροασπονδύλων,
 • Φόρμες και άλλο εξοπλισμό για το προσωπικό κατά τη φάση των εργασιών πεδίου.

 

APHA (1985). Standard methods for examination of water and wastewater. 16 th edn. American Public Health Association, Washington, D.C.

Back