Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Ανάλυση Πιέσεων

Η ανάλυση Πιέσεων – Επιπτώσεων ή IMPRESS ανάλυση είναι ένα ουσιώδες κομμάτι της διαδικασίας εφαρμογής της μεθοδολογίας της Οδηγίας 2000/60/Ε.Κ.. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 5 της Οδηγίας: «Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού αναλαμβάνεται επισκόπηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών υδάτων». Η επισκόπηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ενσωματώνει πέντε διακριτά μέρη, που αντιστοιχούν στις υποπαραγράφους του Παραρτήματος ΙΙ.


Τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται  για την IMPRESS ανάλυση (τροποποιημένο από CIS working group 2.1: IMPRESS, 2003), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/Ε.Κ..

 

 Ο «χαρακτηρισμός» αφορά στην περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών και το διαχωρισμό των διακριτών υδατικών σωμάτων που υπάγονται στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος για την IMPRESS ανάλυση, καθώς βασική μονάδα αναφοράς των αποτελεσμάτων είναι το υδατικό σώμα. Τόσο η τυπολογία όσο και οι συνθήκες αναφοράς, αν και κρίνονται ως ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, δεν είναι απαραίτητες για την IMPRESS ανάλυση.

Απώτερος στόχος της ανάλυσης IMPRESS είναι, με τη χρήση δεδομένων από προγράμματα παρακολούθησης, στατιστικές απογραφές, κ.τ.λ., να αποφανθεί για το πού και σε ποιο βαθμό, οι ανθρώπινες δραστηριότητες θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας. Η ανάλυση αυτή είναι η πρώτη απαίτηση της Οδηγίας από τα κράτη μέλη και σε αυτή βασίζονται:

α) η δημιουργία ενός προγράμματος παρακολούθησης το οποίο να παρέχει πληροφορίες και να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος μέτρων,

β) η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής.

Στην εικόνα φαίνεται ότι η ανάλυση αυτή είναι μόνο ένα κομμάτι της διαδικασίας προγραμματισμού, καθώς υπάρχουν στοιχεία που την τροφοδοτούν και στοιχεία που εξαρτώνται από το αποτέλεσμα της και από την οικονομική ανάλυση των χρήσεων νερού, η οποία είναι άμεσης συνάφειας προς αυτήν (CIS working group 2,1, ΕΕΑ 2003).

 

  
Στοιχεία της διαδικασίας προγραμματισμού.

 

 Τα βασικά στάδια μιας ανάλυσης είναι:

  • αναγνώριση κατευθυντήριων δυνάμεων και πιέσεων
  • αναγνώριση εν δυνάμει σημαντικών πιέσεων
  • εκτίμηση των επιπτώσεων

Σημαντικές πιέσεις είναι, όσες καταλήγουν σε μια επίπτωση που θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων (CIS working group 2,1:IMPRESS, 2003). Προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτά τα στάδια, απαιτούνται τα εξής  βοηθητικά στοιχεία:

  • περιγραφή υδάτινου σώματος υπολεκάνης της λεκάνης απορροής ποταμού
  • δεδομένα παρακολούθησης (βιολογικά, υδρομορφολογικά, φύσικο- χημικά)
  • περιβαλλοντικοί στόχοι

 


Βασικά στάδια στην ανάλυση IMPRESS (τροποποιημένο από CIS working group 2,1:IMPRESS, 2003)

 

EEA (European Environmental Agency) (2003) Europe’s water: an indicator- based assessment, Copenhagen; 99 pp.

Impress (2002), Guidelines for the analysis of pressures and impacts in accordance with the WFD. CIS Working Group 2.1, Office for Official Publications of the E. C.

Back