Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Φύσικο-χημικές παράμετροι

Μετρήσεις φύσικο-χημικών παραμέτρων στο πεδίο

Οι μετρήσεις φύσικο-χημικών παραμέτρων πραγματοποιούνται με φορητό όργανο σε τρία διαφορετικά σημεία του σταθμού (διαφορετικά βάθη ή μέρη του σταθμού ανάλογα με τις υδρομορφολογικές συνθήκες που επικρατούν) και αφορούν: θερμοκρασία, αγωγιμότητα, συγκέντρωση διαλυμένων στερεών, αλατότητα, συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (mg/l), κορεσμός οξυγόνου (%), pH, θολερότητα. Τo όργανο μέτρησης των φύσικο-χημικών παραμέτρων που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, πληροί τις προδιαγραφές, οι οποίες δίνονται στον Πίνακα 1 και είναι της εταιρείας AQUAREED (AM200, AP2000 + αισθητήρας θολερότητας).

1Εικόνα 1: Φορητό όργανο μέτρησης φυσικο-χημικών παραμέτρων.

 

Πίνακας 1: Προδιαγραφές μετρήσεων φύσικο-χημικών παραμέτρων.

2

 

Προσδιορισμός BOD5

Ο προσδιορισμός του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD5) υπολογίζεται ως η διαφορά της συγκέντρωσης οξυγόνου στο νερό, που μετριέται αρχικά, μόλις συλλεχθεί το νερό σε γυάλινη φιάλη χωρητικότητας 250 ml και μετά από πέντε ημέρες στην ίδια φιάλη (στο μεσοδιάστημα η φιάλη διατηρείται αεροστεγώς και σε σκοτεινό θάλαμο στους 20οC) (5210 Β, APHA 1985).

 

Αναλύσεις ιόντων θρεπτικών στο πεδίο

Τα ιόντα θρεπτικών (Ν-NO3, Ν-NO2, Ν-NH4 και P-PO4) προσδιορίζονται στο πεδίο σε φιλτραρισμένο δείγμα νερού (από φίλτρα διήθησης τύπου WHATMAN 0,45μm) με τη χρήση φορητού φωτομέτρου της εταιρείας MERC (model: AQUA NOVA 60A) το οποίο διαθέτει το εργαστήριο και επιπλέον:

  • Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία,
  • Διαθέτει φίλτρα ορατού φάσματος με τεχνολογία διόδων σε διάταξη και σύστημα εξάλειψης σφάλματος κυψελίδας με ενσωματωμένες τις πρότυπες καμπύλες,
  • Διαθέτει τουλάχιστον 12 φίλτρα με τεχνολογία διόδων σε διάταξη (Ημιεύρος οπτικής δέσμης ≤ 10 nm, Φωτομετρική επαναληψιμότητα: ±0,001Α σε Α=1,000, Φωτομετρική ανάλυση (διακριτικότητα): 0,001 Α),
  • Έχει δυνατότητα μέτρησης συγκέντρωσης, απορρόφησης, χρώματος και κινητικής,
  • Έχει δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης “barcode” (για τεστ ορθογωνίων κυψελίδων και σωλήνων),
  • Έχει δυνατότητα χρήσης κυψελίδων 10mm, 20mm, 50mm και 16mm round με αυτόματη αναγνώριση από το όργανο (χωρίς την ανάγκη χρήσης υποδοχέα),
  • Έχει δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης της θολερότητας,
  • Έχει δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων σε Η/Υ,
  • Υποστηρίζει τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης με: έλεγχο του οργάνου με χρησιμοποίηση των προτύπων VIS και έλεγχο όλου του συστήματος με χρησιμοποίηση των προτύπων πολλαπλών παραμέτρων σε αντιστοιχία με τα πρότυπα VIS και Έλεγχο των επιρροών από το δείγμα με τη βοήθεια της λειτουργίας MatrixCheck.

 

3Εικόνα 2. Φορητό φωτόμετρο για την ανάλυση ιόντων θρεπτικών στο πεδίο.

 

Σε περίπτωση που η πρώτη μέτρηση είναι εκτός των ορίων του επιλεγμένου kit της μεθόδου, ξαναγίνεται μέτρηση με άλλο σετ διαφορετικών συγκεντρώσεων.

Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση των θρεπτικών εξασφαλίζει πως οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών στοιχείων αναλύονται με βάση τα όρια του Πίνακα 2. Όταν προκύπτει περίπτωση που να μην μπορεί να αναλυθεί ένα δείγμα νερού σε αυτές τις συγκεντρώσεις με το όργανο πεδίου, τότε και μόνο τότε, ο ανάδοχος μεταφέρει το δείγμα προς ανάλυση στο εργαστήριο, προκειμένου να μετρήσει την ή τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Στο εργαστήριο οι αναλύσεις  πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Standard Methods for Examination of water and wastewater (A.P.H.A.,1998).

 

Πίνακας 2: Ελάχιστα όρια ανίχνευσης των θρεπτικών στοιχείων για τις ανάγκες του έργου.

4

 

Το εργαστήριο χρησιμοποιεί μεθόδους ανάλυσης (kit) των 25 κυψελίδων της εταιρείας MERCΚ για τις αναλύσεις των θρεπτικών όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 3). Ο ανάδοχος διατηρεί τα kit σε φορητά ψυγεία, όπως προβλέπουν οι προδιαγραφές των kits, και πριν την ανάλυση φροντίζει kit και δείγμα να είναι στην ίδια θερμοκρασία.

 

Πίνακας 3: Μέθοδοι ανάλυσης (kit) των 25 κυψελίδων της εταιρείας MERCΚ.

5

 

 

American Public Health Association (APHA). 1985. Standard methods for the examination of water and wastewater, 5210 Β. 5-Day BOD test, 16th edition. American Public Health Association, Washington DC

American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), and Water Environment Federation (WEF). 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition. United Book Press, Inc., Baltimore, Maryland

Back