Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Ευρωπαϊκή

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ

1 Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο  (Σε ισχύ)
2 Amendments Protocol Protection Mediterranean Sea (μόνο στα Αγγλικά)  (Σε ισχύ)
3 Ευρωπαϊκή Απόφαση 294/2005 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης   (Σε ισχύ)
4 Ευρωπαϊκή Απόφαση 880/2005 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης   (Σε ισχύ)
5 Ευρωπαϊκή Απόφαση 90/515 για τη θέσπιση μεθόδων αναφοράς για την αναζήτηση καταλοίπων βαρέων μετάλλων και αρσενικού  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/08/2002; καταργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Απόφαση 2002/657/ΕΚ)
6 Προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της θαλάσσιας ζώνης  (Σε ισχύ)
7 Convention Protection Marine Environment Baltic Sea Area  (μόνο στα Αγγλικά)  (Σε ισχύ)
8 Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού   (Σε ισχύ)
9 Convention Protection Mediterranean Sea  (μόνο στα Αγγλικά)  (Σε ισχύ)
10 Convention Protection Use Transboundary Watercourses Lakes (μόνο στα Αγγλικά)  (Σε ισχύ)
11 Απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 28/02/2011; καταργήθηκε από τoν Κανονισμό 182/2011/ΕΕ)
12 Council Decision 77 585 EEC  (μόνο στα Αγγλικά)  (Σε ισχύ)
13 Ευρωπαϊκή Απόφαση 77/795/ΕΟΚ περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων τής Κοινότηταςchange   (Σε ισχύ)
14 Ευρωπαϊκή Απόφαση 83/101/ΕΚ προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές   (Σε ισχύ)
15 Απόφαση του Συμβουλίου 94/157/ΕΚ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας   (Σε ισχύ)
16 Ευρωπαϊκή Απόφαση 95/308/EK διασυνοριακών υδατορευμάτων και των διεθνών λιμνών   (Σε ισχύ)
17 Απόφαση του Συμβουλίου 98/249/ΕΚ προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού   (Σε ισχύ)
18 Κανονισμός αριθ. 1488/94 για τον καθορισμό των αρχών αξιολόγησης των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τις υπάρχουσες ουσίες   (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/05/2008; καταργήθηκε από τον Κανονισμό 1907/2006)
19 Κανονισμός αριθ. 793/93 για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/05/2008; καταργήθηκε από τον Κανονισμό 1907/2006)
20 Κανονισμός αριθ. 807/2003 των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2008)
21 Απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητος   (Σε ισχύ)
22 Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα   (Σε ισχύ)
23 Οδηγία 2003/35/ΕΚ συµµετοχή του κοινού   (Σε ισχύ)
24 Οδηγία 2003/87/ΕΚ εκποµπής αερίων θερμοκηπίου   (Σε ισχύ)
25 Οδηγία 75/440 απαιτουμένης ποιότητας των υδάτων για πόσιμο νερό  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 21/12/2007)
26 Οδηγία 76/160/ΕΟΚ περί της ποιότητας των υδάτων κολυμβήσεως  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/2014; καταργήθηκε από την Οδηγία 2006/7/ΕΕ)
27 Οδηγία 76/464/ΕΟΚ περί ρυπάνσεως  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 23/03/2006; καταργήθηκε από την Οδηγία 2006/11/ΕΕ Δεν Σε ισχύ πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 21/12/2013; καταργήθηκε από την Οδηγία 2000/60/EΕ)
28 Οδηγία 78/659/ΕΟΚ διατήρηση της ζωής των ιχθύων  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 14/10/2006; καταργήθηκε από την Οδηγία 2006/44/EC Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 21/12/2013; καταργήθηκε από την Οδηγία 2000/60/EΕ)
29 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 14/02/2010; καταργήθηκε από την Οδηγία 2009/147/EΕ)
30 Οδηγία 79/869/ΕΟΚ περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα όποια προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα Κράτη Μέλη  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 21/12/2007; καταργήθηκε από την Οδηγία 2000/60/EΕ)
31 Οδηγία 79/923/ΕΟΚ περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 15/01/2007; καταργήθηκε από την Οδηγία 2006/113/EΕ Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 21/12/2013; καταργήθηκε από την Οδηγία 2000/60/EΕC)
32 Οδηγία 80/68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπογείων υδάτων  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 21/12/2013; καταργήθηκε από την Οδηγία 2000/60/EΕ)
33 Οδηγία 81/855 Πόσιμο νερό   (Σε ισχύ)
34 Οδηγία 82/176/ΕΟΚ περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 22/12/2012; καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/105/EΕ)
35 Οδηγία 83/513/EOK για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 22/12/2012; καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/105/EΕ)
36 Οδηγία 84/156/EOK για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις απορρίψεις υδραργύρου  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 22/12/2012; καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/105/EΕ)
37 Οδηγία 84/491/EOK σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 22/12/2012; καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/105/EΕ)
38 Οδηγία 85/337/EOK για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 16/02/2012; καταργήθηκε από την Οδηγία 2011/92/EΕ)
39 Οδηγία 86/278 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία   (Σε ισχύ)
40 Οδηγία 86/280/EΟK σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιώνs  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 22/12/2012; καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/105/EΕ)
41 Οδηγία 88/347/EOK σχετική με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών   (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 22/12/2012; καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/105/EΕ)
42 Οδηγία 90/415/EOK σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 22/12/2012; καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/105/EΕ)
43 Οδηγία 90/656/EOK περί των μεταβατικών μέτρων που εφαρμόζονται στη Γερμανία όσον αφορά ορισμένες κοινοτικές διατάξεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/1995)
44 Οδηγία 91/271/EOK για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων   (Σε ισχύ)
45 Οδηγία 91/414/EOK σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 13/06/2011; καταργήθηκε από τον Κανονισμό 1107/2009)
46 Οδηγία 91/676/EOK για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης   (Σε ισχύ)
47 Οδηγία 91 /689/EOK για τα επικίδυνα απόβλητα  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 11/12/2010; καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/98/EC)
48 Οδηγία 91 /692/EOK για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 03/07/2018; καταργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Απόφαση 2018/853)
49 Οδηγία 92/43/EOK για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας   (Σε ισχύ)
50 Οδηγία 93/67/EOK για τον καθορισμό των αρχών εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει o άνθρωπος και το περιβάλλον από τις ουσίες  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/05/2008; καταργήθηκε από τον Κανονισμό 1907/2006)
51 Directive 94 31 EC Hazardous Waste  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 11/12/2010; καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/98/EC)
52 Οδηγία 96/61/EK σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 17/02/2008; καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/1/EΕ)
53 Οδηγία 96/82/EK για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/05/2015; καταργήθηκε από την Οδηγία 2012/18/EΕ)
54 Οδηγία 98/15/ΕΚ   (Σε ισχύ)
55 Οδηγία 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/08/2013; καταργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 528/2012)
56 Οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης   (Σε ισχύ)
57 Οδηγία 78/319/ΕΟΚ περί των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 26/06/1995)
58 Οδηγία 80/778/ΕΟΚ περί της ποιότητας του πόσιμου νερού  (Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 25/12/2003)
59 Protocol Protection Mediterranean Sea (μόνο στα Αγγλικά)  (Σε ισχύ)

 

Back