Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Ευρωπαϊκή

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ

1 Agreement European Economic Area
2 Amendments Protocol Protection Mediterranean Sea
3 Commission Decision 2005 294 EC
4 Commission Decision 2005 880 EC
5 Commission Decision 90 515 Heavy Metal As
6 Convention Annex V North East Atlantic
7 Convention Protection Marine Environment Baltic Sea Area
8 Convention Protection Marine Environment North East Atlantic
9 Convention Protection Mediterranean Sea
10 Convention Protection Use Transboundary Watercourses Lakes
11 Council Decision 1999 468 EC Precedure Implementation
12 Council Decision 77 585 EEC
13 Council Decision 77 795 EEC Information Exchange
14 Council Decision 83 101 EEC
15 Council Decision 94 157 EC Protection Marine Enviroment
16 Council Decision 95 308 EC Transboundary Watercourses
17 Council Decision 98 249 EC Protection Marine Enviroment
18 Council Regulation 1488 94 EC Risk Existing Substances
19 Council Regulation 793 93 EC Risk Existing Substances
20 Council Regulation 807 2003 EC
21 Decision 2455 2001 EC Priority Substances
22 Directive 2000 60 EC WFD Water Policy
23 Directive 2003 35 EC Public Participation
24 Directive 2003 87 EC Greenhouse Gas Emission
25 Directive 75 440 EEC Drinking Water
26 Directive 76 160 EEC Bathing Water
27 Directive 76 464 EEc Dangerous Substances
28 Directive 78 659 Fishlife Waters
29 Directive 79 409 EEC Wild Birds
30 Directive 79 869 EEC Drinking Water
31 Directive 79 923 EEC Shellfish Waters
32 Directive 80 68 EEC Ground Waters
33 Directive 81 855 Drinking Water
34 Directive 82 176 EEC Heavy Metal Hg
35 Directive 83 513 EEC Heavy Metal Cd
36 Directive 84 156 EEC Heavy Metal Hg
37 Directive 84 491 EEC Hexachlorocyclohexane
38 Directive 85 337 EEC Env Impact Assessm
39 Directive 86 278 EEC Sewage Sludge
40 Directive 86 280 EEC Dangerous Substabces
41 Directive 88 347 EEC Dangerous Substances
42 Directive 90 415 EEC Dangerous Substances
43 Directive 90 656 EEC Environment Protection
44 Directive 91 271 EC Waste Water Treatment
45 Directive 91 414 EEC Plant Protection Products
46 Directive 91 676 EEC NO3 From Agric
47 Directive 91 689 EC Hazardous Waste
48 Directive 91 692 EEC Implementation Directives Enviroment
49 Directive 92 43 EEC Habitats Natura
50 Directive 93 67 EEC Dangerous Substances
51 Directive 94 31 EC Hazardous Waste
52 Directive 96 61 EEC Pollution Prevention – Control
53 Directive 96 82 EC Accident Hazards
54 Directive 98 15 EC
55 Directive 98 8 EC Biocidal Products
56 Directive 98 83 EC Drinking Water
57 Not Valid – Directive 78 319 EC Dangerous Waste
58 Not Valid – Directive 80 778 EEC Drinking Water
59 Protocol Protection Mediterranean Sea
  Παρατηρήσεις
  Οι οδηγίες 75/440/EEC, 77/795/EEC και 79/869/EEC θα ακυρωθούν το 2007.
  Οι οδηγίες 78/659/EEC, 79/923/EEC, 80/68/EEC, και 76/464/EEC θα ακυρωθούν το 2013.
  Οι οδηγίες 78/319/EC και 80/778/EEC πλέον δεν ισχύουν.
Πίσω