Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

MUSEUM MATERIAL OF BENTHIC MACROINVERTEBRATES (MuMaBeMa)

Στους χώρους του Εργαστηρίου Ζωολογίας του Τομέα Ζωολογίας του Tμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. φυλάσσεται μουσειακό υλικό Βενθικών Μακροασπονδύλων.

H αναγνώριση περιλαμβάνει την κατάταξή των Βενθικών Μακροασπονδύλων κυρίως σε επίπεδο οικογένειας.

Τα δείγματα των Βενθικών Μακροασπονδύλων που έχουν αναγνωριστεί, αποθηκεύονται σε υγρό μέσο (διάλυμα αλκοόλης) σε γυάλινο φιαλίδιο όπου καταγράφονται στοιχεία για την οικογένεια στην οποία ανήκει, ο χρόνος και τόπος της δειγματοληψίας.

1

2

Με βάση τα στοιχεία που έχει καταγραφεί, έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων από Βενθικά Μακροασπόνδυλα.

3

Μέχρι σήμερα, φυλάσσονται πάνω από 800 δείγματα Βενθικών Μακροασπονδύλων από περισσότερες από 30 λεκάνες απορροής

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Ομ. Καθ. Μαρία Λαζαρίδου

 

_____________________
Em.Prof. Maria Lazaridou
Dept. of Zoology, BOX 134
School of Biology
Aristotle University
54124 Thessaloniki
Greece

Fax. +30-2310-998269
Tel. office +30-2310-998373
Email: mlazarid@bio.auth.gr
Personal web page: http://users.auth.gr/~mlazarid/
Lab Web address: http://river.bio.auth.gr/

Πίσω