Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα σχετικά με τις εργασίες που εκτελεί η ομάδα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητας, όταν μελετάει την ποιότητα των νερών και της δομής των ενδιαιτημάτων ενός ποτάμιου συστήματος.

 

Back