Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Ελληνική

Α/Α

Ελληνική Νομοθεσία για τα Νερά

1

Κ.Δ.Π.  269 2005 – Διάταγμα (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων από Σταθμούς Επεξ. Αστικών Λυμάτων) Νόμου 106(Ι)-2002

2

Κ.Δ.Π. 157 2003 – Διάταγμα περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων)

3

Κ.Δ.Π. 158 2003 – Διάταγμα περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλητων (Μητρώο Αποβλήτων)

4

Κ.Δ.Π. 159 2003 – Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Έντυπα ΑναγνώρισηςΕπικίνδυνων Αποβλήτων)

5

Κ.Δ.Π. 270 2005 – Διάταγμα (Γενικοι Όροι Απόρριψης Αποβλήτων Ελαιοτριβείων) Νόμου 106(Ι)-2002

6

Κ.Δ.Π. 271 2005 – Διάταγμα (Γενικοι Όροι Απόρριψης Αποβλήτων από Πτηνοσφαγεία) Νόμου 106(Ι)-2002

7

Κ.Δ.Π. 407 2002 – Διάταγμα περί Ελέγχου της Ρύπανσης Νερών (Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής)

8

Κ.Δ.Π. 41 2004 – Πρόγραμμα Δράσης για Προστασία των Ευπρόσβλητων Περιοχών Νερών από τη Νιτρορύπανση

9

Κ.Δ.Π. 42 2004 – Διάταγμα για Ευπρόσβλητες Ζώνες λόγω Νιτρορύπανσης

10

Κ.Δ.Π. 504 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών)

11

Κ.Δ.Π. 505 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόβλητα απο τη Βιομηχανία Διοξειδίου του Τιτανίου)

12

Κ.Δ.Π. 506 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Δειγμ. και Ανταλ. Πληροφ. για τα Γλυκά Επιφ. Νερά)

13

Κ.Δ.Π. 511 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρ. Υδραρ. εκτος του Βιομηχανικού Τομέα)

14

Κ.Δ.Π. 512 2002 – Περί Ελέγχοιυ της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Νερών για Οστρακοειδή)

15

Κ.Δ.Π. 513 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες)

16

Κ.Δ.Π. 514 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια)

17

Κ.Δ.Π. 515 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών  (Αμίαντος)

18

Κ.Δ.Π. 517 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία)

19

Κ.Δ.Π. 535 2003 – Για τoν Θορύβο από Εξοπλισμό για Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους

20

Κ.Δ.Π. 562 2003 – Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής)

21

Κ.Δ.Π. 636 2002 – Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινυλια και Πολυχλωροτριφαινύλια)

22

Κ.Δ.Π. 637 2002 – Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείρηση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων)

23

Κ.Δ.Π. 737 2003 – Διάταγμα περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων Χοιροστασίων)

24

Κ.Δ.Π. 746 2003 – Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Εξουσίες και Καθήκοντα Επιθεωρητών)

25

Κ.Δ.Π. 772 2003 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη αστικών Λυμάτων)

26

Κ.Δ.Π. 82 2002 – Περί Στερεών Επικίνδυνων Αποβλήτων

27

Κ.Δ.Π. 99 – Περί Ελέγχολύ της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Νερών Κολύμβησης) Διάταγμα του 2000

28

Κ.Δ.Π. Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων

29

Κ.Υ.Α. A5 288 86 – Πόσιμο Νερό

30

Κ.Υ.Α. Y2 2600 01 – Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

31

Κανονισμοί 535 2003 – Για τoν Θορύβο από Εξοπλισμό για Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους

32

Κανονισμός Συμβουλίου 1488 94 ΕΚ Κίνδυνοι Υπάρχουσων Ουσιών

33

Κανονισμός Συμβουλίου 793 93 ΕΚ Κίνδυνοι Υπάρχουσων Ουσιών

34

Κανονισμός Συμβουλίου 807 2003 ΕΚ

35

Ν.013(I) 2004 – Περί προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων

36

Ν.015(Ι) 2004 – Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

37

Ν.019(III) 2004 – Περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης – Κάυσιμα Δεξαμενων Πλοίων

38

Ν.023(ΙΙΙ) 2004 – Νόμος Κυρώνει Τροποποιήσεις Μόντρεαλ

39

Ν.030(I) 2002 – Περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προιόντων

40

Ν.032(Ι) 2002 – Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων

41

Ν.056(Ι) 2003 – Περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης

42

Ν.102(Ι) 2005 – Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και ή Προγράμματα

43

Ν.106(Ι) 2002 – Έλεγχος Ρύπανσης Νερών Εδάφους

44

Ν.1147 81 – Περί Πρόληψης Ρύπανσης Θάλασσας

45

Ν.119(Ι) 2004 – Περί Ελεύθερης Πρόσβασης Κοινού

46

Ν.122(I) 2004 – EMAS

47

Ν.132(I) 2004 – Για τη θέσπιση Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου

48

Ν.133(Ι) 2003 – Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος

49

Ν.140(I) 2005 – Περί εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον

50

Ν.158(Ι) 2004 – Ουσίες Καταστρέφουν Στιβάδα Όζοντος

51

Ν.159(I) 2005 – Που τροποποιεί τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους

52

Ν.160(Ι) 2003 – Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

53

Ν.189(Ι) 2004 – Περί Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος

54

Ν.215(I) 2002 – Για τη Διαχείρηση των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

55

Ν.224(I) 2004 – Περί Αξιολόγησης και Διαχείρησης του Περιβαλλοντικού Θορύβου

Back