Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ
1 Not Valid – Οδηγία 78 319 ΕΚ Τοξικά Απόβλητα
2 Not Valid – Οδηγία 80 778 ΕΟΚ Πόσιμο Νερό
3 Απόφαση 2455 2001 ΕΚ Ουσίες Προτεραιότητας
4 Απόφαση Συμβουλίου 1999 468 ΕΚ Όροι Άσκησης
5 Απόφαση Συμβουλίου 2005 294 ΕΚ Νιτρορρύπανση
6 Απόφαση Συμβουλίου 2005 880 ΕΚ Νιτρορρύπανση
7 Απόφαση Συμβουλίου 77 795 ΕΟΚ Ανταλλαγή Πληροφοριών
8 Απόφαση Συμβουλίου 83 101 ΕΚ
9 Απόφαση Συμβουλίου 90 515 ΕOΚ Βαρέα Μέταλλα As
10 Απόφαση Συμβουλίου 94 157 ΕΚ Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
11 Απόφαση Συμβουλίου 95 308 ΕΚ Διασυνοριακά Υδατορεύματα
12 Απόφαση Συμβουλίου 98 249 ΕΚ Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
13 ΑπόφασηΣυμβουλίου 77 585 ΕΚ
14 Ευρωπαική Συμφωνία Οικονομικών
15 Κ.Δ.Π.  269 2005 – Διάταγμα (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων από Σταθμούς Επεξ. Αστικών Λυμάτων) Νόμου 106(Ι)-2002
16 Κ.Δ.Π. 157 2003 – Διάταγμα περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων)
17 Κ.Δ.Π. 158 2003 – Διάταγμα περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλητων (Μητρώο Αποβλήτων)
18 Κ.Δ.Π. 159 2003 – Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Έντυπα ΑναγνώρισηςΕπικίνδυνων Αποβλήτων)
19 Κ.Δ.Π. 270 2005 – Διάταγμα (Γενικοι Όροι Απόρριψης Αποβλήτων Ελαιοτριβείων) Νόμου 106(Ι)-2002
20 Κ.Δ.Π. 271 2005 – Διάταγμα (Γενικοι Όροι Απόρριψης Αποβλήτων από Πτηνοσφαγεία) Νόμου 106(Ι)-2002
21 Κ.Δ.Π. 407 2002 – Διάταγμα περί Ελέγχου της Ρύπανσης Νερών (Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής)
22 Κ.Δ.Π. 41 2004 – Πρόγραμμα Δράσης για Προστασία των Ευπρόσβλητων Περιοχών Νερών από τη Νιτρορύπανση
23 Κ.Δ.Π. 42 2004 – Διάταγμα για Ευπρόσβλητες Ζώνες λόγω Νιτρορύπανσης
24 Κ.Δ.Π. 504 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών)
25 Κ.Δ.Π. 505 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόβλητα απο τη Βιομηχανία Διοξειδίου του Τιτανίου)
26 Κ.Δ.Π. 506 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Δειγμ. και Ανταλ. Πληροφ. για τα Γλυκά Επιφ. Νερά)
27 Κ.Δ.Π. 511 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρ. Υδραρ. εκτος του Βιομηχανικού Τομέα)
28 Κ.Δ.Π. 512 2002 – Περί Ελέγχοιυ της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Νερών για Οστρακοειδή)
29 Κ.Δ.Π. 513 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες)
30 Κ.Δ.Π. 514 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια)
31 Κ.Δ.Π. 515 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών  (Αμίαντος)
32 Κ.Δ.Π. 517 2002 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία)
33 Κ.Δ.Π. 535 2003 – Για τoν Θορύβο από Εξοπλισμό για Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους
34 Κ.Δ.Π. 562 2003 – Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής)
35 Κ.Δ.Π. 636 2002 – Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινυλια και Πολυχλωροτριφαινύλια)
36 Κ.Δ.Π. 637 2002 – Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείρηση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων)
37 Κ.Δ.Π. 737 2003 – Διάταγμα περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων Χοιροστασίων)
38 Κ.Δ.Π. 746 2003 – Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Εξουσίες και Καθήκοντα Επιθεωρητών)
39 Κ.Δ.Π. 772 2003 – Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη αστικών Λυμάτων)
40 Κ.Δ.Π. 82 2002 – Περί Στερεών Επικίνδυνων Αποβλήτων
41 Κ.Δ.Π. 99 – Περί Ελέγχολύ της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Νερών Κολύμβησης) Διάταγμα του 2000
42 Κ.Δ.Π. Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων
43 Κ.Υ.Α. A5 288 86 – Πόσιμο Νερό
44 Κ.Υ.Α. Y2 2600 01 – Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
45 Κανονισμοί 535 2003 – Για τoν Θορύβο από Εξοπλισμό για Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους
46 Κανονισμός Συμβουλίου 1488 94 ΕΚ Κίνδυνοι Υπάρχουσων Ουσιών
47 Κανονισμός Συμβουλίου 793 93 ΕΚ Κίνδυνοι Υπάρχουσων Ουσιών
48 Κανονισμός Συμβουλίου 807 2003 ΕΚ
49 Ν.013(I) 2004 – Περί προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων
50 Ν.015(Ι) 2004 – Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
51 Ν.019(III) 2004 – Περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης – Κάυσιμα Δεξαμενων Πλοίων
52 Ν.023(ΙΙΙ) 2004 – Νόμος Κυρώνει Τροποποιήσεις Μόντρεαλ
53 Ν.030(I) 2002 – Περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προιόντων
54 Ν.032(Ι) 2002 – Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων
55 Ν.056(Ι) 2003 – Περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης
56 Ν.102(Ι) 2005 – Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και ή Προγράμματα
57 Ν.106(Ι) 2002 – Έλεγχος Ρύπανσης Νερών Εδάφους
58 Ν.1147 81 – Περί Πρόληψης Ρύπανσης Θάλασσας
59 Ν.119(Ι) 2004 – Περί Ελεύθερης Πρόσβασης Κοινού
60 Ν.122(I) 2004 – EMAS
61 Ν.132(I) 2004 – Για τη θέσπιση Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου
62 Ν.133(Ι) 2003 – Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος
63 Ν.140(I) 2005 – Περί εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον
64 Ν.158(Ι) 2004 – Ουσίες Καταστρέφουν Στιβάδα Όζοντος
65 Ν.159(I) 2005 – Που τροποποιεί τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους
66 Ν.160(Ι) 2003 – Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
67 Ν.189(Ι) 2004 – Περί Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος
68 Ν.215(I) 2002 – Για τη Διαχείρηση των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
69 Ν.224(I) 2004 – Περί Αξιολόγησης και Διαχείρησης του Περιβαλλοντικού Θορύβου
70 Οδηγία 2000 60 ΕΟΚ – Πολιτική Υδάτων
71 Οδηγία 2003 35 – Συμμετοχή Κοινού
72 Οδηγία 2003 87 ΕΚ – Αέρια Θερμοκηπίων
73 Οδηγία 75 440 ΕΟΚ – Πόσιμο Νερό
74 Οδηγία 76 160 ΕΟΚ – Ύδατα Κολύμβησης
75 Οδηγία 76 464 ΕΟΚ – Επικίνδυνες Ουσίες
76 Οδηγία 78 659 ΕΟΚ – Διατήρηση Ζωής Ιχθύων
77 Οδηγία 79 409 ΕΟΚ – Διατήρηση Άγριων Πτηνών
78 Οδηγία 79 869 ΕΟΚ – Πόσιμο Νερό
79 Οδηγία 79 923 ΕΟΚ – Οστρακοειδή
80 Οδηγία 80 068 ΕΟΚ – Υπόγεια Ύδατα
81 Οδηγία 81 855 ΕΟΚ – Πόσιμο Νερό
82 Οδηγία 82 176 ΕΟΚ – Βαρέα Μέταλλα Hg
83 Οδηγία 83 337 ΕΟΚ – Εκτίμηση Επιπτώσεων Περιβάλλοντος
84 Οδηγία 83 513 ΕΟΚ – Βαρέα Μέταλλα Cd
85 Οδηγία 84 156 ΕΟΚ – Βαρέα Μέταλλα Hg
86 Οδηγία 84 491 ΕΟΚ – Eξακυκλοχλωροεξάνιο
87 Οδηγία 86 278 ΕΟΚ – Καθαρισμός Λυμάτων
88 Οδηγία 86 280 ΕΟΚ – Επικίνδυνες Ουσίες
89 Οδηγία 88 347 ΕΟΚ – Επικίνδυνες Ουσίες
90 Οδηγία 90 415 ΕΟΚ – Επικίνδυνες Ουσίες
91 Οδηγία 90 656 ΕΟΚ – Προστασία Περιβάλλοντος
92 Οδηγία 91 271 ΕΟΚ – Αστικά Λύματα
93 Οδηγία 91 414 ΕΟΚ – Φυτοπροστατευτικά Προιόντα
94 Οδηγία 91 676 ΕΟΚ – Νιτρορρύπανση
95 Οδηγία 91 689 ΕΟΚ – Επικίνδυνα Απόβλητα
96 Οδηγία 91 692 ΕΟΚ – Εφαρμογή Οδηγιών Για Περιβάλλον
97 Οδηγία 92 043 ΕΟΚ – Οικότοποι Natura
98 Οδηγία 93 067 ΕΟΚ – Επικίνδυνες Ουσίες
99 Οδηγία 94 031 ΕΟΚ – Επικίνδυνα Απόβλητα
100 Οδηγία 96 061 ΕΟΚ – Πρόσληψη – Έλεγχος Ρύπανσης
101 Οδηγία 96 082 ΕΟΚ – Επικίνδυνες Ουσίες
102 Οδηγία 98 008 ΕΟΚ – Βιοκτόνα
103 Οδηγία 98 015 EK – Απαιτήσεις
104 Οδηγία 98 083 ΕΚ – Πόσιμο Νερό
105 Παράρτημα ΧΧ – Περιβάλλον
Πίσω